• Biểu mẫu Ủy ban Kiểm tra
09:01 | 08/01/2015

Báo cáo quỹ lương (mẫu mới 2015); Biển bản kiểm tra quỹ Công đoàn (mẫu mới 2015); Các biểu mẫu tài chính Công đoàn (mẫu mới 2015); Mẫu biên bản kiểm tra quy chế chi tiêu nội bộ; Mẫu công khai dự toán, quyết toán (mẫu mới năm 2015).

 

09:01 | 08/01/2015

Hướng dẫn một số nội dung cơ bản về công tác Ủy ban kiểm tra; Biên bản kiểm tra tiền mặt CĐCS; Biên bản kiểm tra điều lệ CĐCS.

Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh