• Văn bản khác
05:06 | 16/06/2014

Công văn số 01/CT-TLĐ, ngày 13-01-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ thị của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Tăng cường quản lý ngân sách công đoàn,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống công đoàn

05:06 | 16/06/2014

Về việc điều chỉnh tiêu chuẩn chọn con CNVC-LĐ được trao tặng tiền tại “Ngày hội CNVC-LĐ năm 2011”

05:06 | 16/06/2014

Công văn số 1131/TC-TLĐ ngày 6-7-2004 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc thu đoàn phí công đoàn

05:06 | 16/06/2014

Công văn số 1190/CV-TLĐ, Ngày 28-6-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời chuyển đổi, thành lập, hoạt động CĐCS CTy cổ phần

05:06 | 16/06/2014

Công văn số: 553/CV-TLĐ, ngày 5-4-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. V/v tổ chức Đại hội CĐCS

05:06 | 16/06/2014

Thư kêu gọi CNVC-LĐ và các cấp Công đoàn TP đóng góp, ủng hộ đồng bào Nhật Bản bị thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra.

08:12 | 26/12/2014

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 từ ngày 20/03/2011 đến ngày 26/03/2011.

Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh