Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Tuyên giáo

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

           Thực hiện kế hoạch số 54/KH-LĐLĐ ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

           Chiều ngày 03/3/2017, Liên đoàn Lao động quận 5 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho gần 200 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc; Qua hội nghị, nhằm tạo sự thống nhất cao trong hệ thống tổ chức công đoàn về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem đây là công việc quan trọng thường xuyên hàng ngày, là công việc luôn cần có của mỗi CNVC-LĐ; Phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động; đấu tranh chống các âm mưu chống phá, xuyên tạc, phủ nhận giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh, thực sự là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


 

Tin cùng chuyên mục