Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Hướng dẫn

Lọc theo năm:
Hướng dẫn bình xét giải thưởng Tôn Đức Thắng
Hướng dẫn bình xét giải thưởng Tôn Đức Thắng

Hướng dẫn bình xét giải thưởng Tôn Đức Thắng; chương trình công tác năm 2011 của Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ TP và một số mẫu biểu năm 2011

Thông tư 02/2011 hướng dẫn Nghị Định 42/2010/NĐ-CP
Thông tư 02/2011 hướng dẫn Nghị Định 42/2010/NĐ-CP

Hướng dẫn tgực hiện nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng

Mẫu hướng dẫn báo cáo năm 2013
Mẫu hướng dẫn báo cáo năm 2013

Mẫu hướng dẫn báo cáo năm 2013