Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Biểu mẫu công tác Tổ chức

Lọc theo năm:
Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tuyên dương
Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tuyên dương "Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi"

 Báo cáo thành tích đề nghị tuyên dương "Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi"

Tải về_Mẫu Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2016
Tải về_Mẫu Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2016

Nhằm tổ chức tốt hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ tại đơn vị, Liên đoàn Lao động đề nghị các CĐCS-NĐ trực thuộc xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2016 (theo mẫu đính kèm) và hạn chót ngày 20/5/2016 gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Quận.

Tải về_Mẫu DS số liệu tổ chức Quy II năm 2016
Tải về_Mẫu DS số liệu tổ chức Quy II năm 2016

 Nhằm thống kê số liệu công tác Tổ chức Quý 2/2016 để báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố. Liên đoàn Lao động quận 5 đề nghị các đơn vị (Doanh nghiệp Nhà nước và Khu vực ngoài Nhà nước) thực hiện báo cáo (theo mẫu đính kèm)Hạn chót ngày 20/5/2016 gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động quận 5

Tải về_Mẫu DS số liệu tổ chức Quy II năm 2016
Tải về_Mẫu DS số liệu tổ chức Quy II năm 2016

Nhằm thống kê số liệu công tác Tổ chức Quý 2/2016 để báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố. Liên đoàn Lao động quận 5 đề nghị các đơn vị (Khu vực hành chính sự nghiệp) thực hiện báo cáo (theo mẫu đính kèm). Hạn chót ngày 20/5/2016 gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động quận 5

Tải về_Mẫu DS giới thiệu Đoàn viên ưu tú
Tải về_Mẫu DS giới thiệu Đoàn viên ưu tú

 Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo và danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng 06 tháng đầu năm 2016 (chậm nhất ngày 20/5/2016)

Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý
Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý

 Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý

Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý
Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý

 Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý

Mẫu báo cáo số liệu tổ chức
Mẫu báo cáo số liệu tổ chức

 Mẫu báo cáo số liệu tổ chức Quý (Doanh nghiệp Nhà nước và Khu vực ngoài Nhà nước)

Thủ tục xác nhận không đủ điều kiện thành lập CĐCS
Thủ tục xác nhận không đủ điều kiện thành lập CĐCS

 Các biểu mẫu xác nhận không đủ điều kiện thành lập CĐCS tại doanh nghiệp: công văn đăng ký xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập CĐCS, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận 5, bảng khai trình tình hình sử dụng lao động tính đến thời điểm đăng ký xác nhận.

 
Thủ tục cấp dấu, đổi dấu Công đoàn cơ sở
Thủ tục cấp dấu, đổi dấu Công đoàn cơ sở

 Các biểu mẫu cấp dấu, đổi dấu CĐCS: đơn đề nghị cấp dấu (hoặc đổi dấu), bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao quyết định thành lập CĐCS lâm thời, bản sao quyết định công nhận BCH.CĐCS nhiệm kỳ gần nhất, Giấy chứng nhận cấp dấu CĐCS.

Thủ tục chuyển sinh hoạt Công đoàn cơ sở
Thủ tục chuyển sinh hoạt Công đoàn cơ sở

 Các biểu mẫu chuyển sinh hoạt Công đoàn cơ sở: Công văn đề nghị chuyển sinh hoạt, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, báo cáo số liệu tổ chức.

Các biểu mẫu thành lập Công đoàn cơ sở
Các biểu mẫu thành lập Công đoàn cơ sở

 Các biểu mẫu: đơn xin gia nhập Công đoàn, danh sách CNLĐ xin gia nhập Công đoàn, danh sách CNLĐ trong doanh nghiệp, công văn thành lập Công đoàn cơ sở, danh sách trích ngang BCH CĐCS lâm thời.