Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Văn bản

Lọc theo năm:
Chứng từ tài chính
Chứng từ tài chính
Chứng từ tài chính 2022
mẫu sổ
mẫu sổ
Mẫu sổ - Tài chính
MẪU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 2022
MẪU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 2022

 MẪU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2022

Hồ sơ và mẫu Thỏa ước Lao động tập thể
Hồ sơ và mẫu Thỏa ước Lao động tập thể

 Hồ sơ và mẫu Thỏa ước Lao động tập thể 

Văn kiện Hội nghị Người Lao động - năm 2021
Văn kiện Hội nghị Người Lao động - năm 2021

Văn kiện Hội nghị Người Lao động năm 2021

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tuyên dương
Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tuyên dương "Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi"

 Báo cáo thành tích đề nghị tuyên dương "Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi"

Tải về_Mẫu Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2016
Tải về_Mẫu Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2016

Nhằm tổ chức tốt hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ tại đơn vị, Liên đoàn Lao động đề nghị các CĐCS-NĐ trực thuộc xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2016 (theo mẫu đính kèm) và hạn chót ngày 20/5/2016 gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Quận.

Tải về_Mẫu DS số liệu tổ chức Quy II năm 2016
Tải về_Mẫu DS số liệu tổ chức Quy II năm 2016

 Nhằm thống kê số liệu công tác Tổ chức Quý 2/2016 để báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố. Liên đoàn Lao động quận 5 đề nghị các đơn vị (Doanh nghiệp Nhà nước và Khu vực ngoài Nhà nước) thực hiện báo cáo (theo mẫu đính kèm)Hạn chót ngày 20/5/2016 gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động quận 5

Tải về_Mẫu DS số liệu tổ chức Quy II năm 2016
Tải về_Mẫu DS số liệu tổ chức Quy II năm 2016

Nhằm thống kê số liệu công tác Tổ chức Quý 2/2016 để báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố. Liên đoàn Lao động quận 5 đề nghị các đơn vị (Khu vực hành chính sự nghiệp) thực hiện báo cáo (theo mẫu đính kèm). Hạn chót ngày 20/5/2016 gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động quận 5

Tải về_Mẫu DS giới thiệu Đoàn viên ưu tú
Tải về_Mẫu DS giới thiệu Đoàn viên ưu tú

 Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo và danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng 06 tháng đầu năm 2016 (chậm nhất ngày 20/5/2016)