Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Văn bản

Lọc theo năm:
Hướng dẫn 270/HD-TLĐ
Hướng dẫn 270/HD-TLĐ

Hướng dẫn 270/HD-TLĐ ngày 11/3/2014 V/v thực hiện quy chế quản lý tài chính công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Nghị định 191/2003/NĐ-CP
Nghị định 191/2003/NĐ-CP

 Nghị định quy định về tài chính công đoàn

Công văn số 1043/TLĐ
Công văn số 1043/TLĐ

 Công văn v/v hướng dẫn khóa sổ kế toán, kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới của Công đoàn cơ sở

XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2015
XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2015

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2015

Công văn số 128/LĐLĐ-TC
Công văn số 128/LĐLĐ-TC

Công văn số 128/LĐLĐ-TC ngày 11/8/2014 của LĐLĐ Thành phố V/v thực hiện một số nội dung về công tác tài chính, kế toán theo quy định mới của Tổng Liên đoàn

Công văn số 1043/TLĐ
Công văn số 1043/TLĐ

Công văn số 1043/TLĐ ngày 21/7/2014 của Tổng LĐLĐ VN về "Hướng dẫn khoá sổ kế toán, kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới của Công đoàn cơ sở"

Huớng dẫn số 460/HD-TLĐ
Huớng dẫn số 460/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 460/HD-TLĐ ngày 17/4/2014 của Tổng LĐLĐ VN về hướng dẫn công khai tài chinh công đoàn

Hướng dẫn số 270/HD-TLD
Hướng dẫn số 270/HD-TLD

Hướng dẫn số 270/HD-TLD ngày 11/3/2014 của Tổng LĐ về hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thủ tục xác nhận không đủ điều kiện thành lập CĐCS tại doanh nghiệp
Thủ tục xác nhận không đủ điều kiện thành lập CĐCS tại doanh nghiệp

 Doanh nghiệp thực hiện 01 bộ hồ sơ (theo mẫu và gởi về Liên đoàn Lao động quận 5 ...

Hướng dẫn thủ tục cấp dấu, đổi dấu CĐCS
Hướng dẫn thủ tục cấp dấu, đổi dấu CĐCS

 Công đoàn cơ sở thực hiện 01 bộ hồ sơ (theo mẫu) và gởi về Liên đoàn Lao động quận 5 ...

Thủ tục chuyển sinh hoạt CĐCS
Thủ tục chuyển sinh hoạt CĐCS

 Công đoàn cơ sở thực hiện 01 bộ hồ sơ (theo mẫu) và gởi về Liên đoàn Lao động quận 5 ...

Mẫu Quyết định thành lập Ban Nữ công
Mẫu Quyết định thành lập Ban Nữ công

 Mẫu Quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở

CV điều chỉnh tiêu chuẩn chọn con CNVC-LĐ được trao tiền tại
CV điều chỉnh tiêu chuẩn chọn con CNVC-LĐ được trao tiền tại "Ngày hội CNVC-LĐ năm 2011"

Về việc điều chỉnh tiêu chuẩn chọn con CNVC-LĐ được trao tặng tiền tại “Ngày hội CNVC-LĐ năm 2011”

Công văn kêu gọi ủng hộ nhân dân Nhật Bản
Công văn kêu gọi ủng hộ nhân dân Nhật Bản

Thư kêu gọi CNVC-LĐ và các cấp Công đoàn TP đóng góp, ủng hộ đồng bào Nhật Bản bị thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra.

Hướng dẫn bình xét giải thưởng Tôn Đức Thắng
Hướng dẫn bình xét giải thưởng Tôn Đức Thắng

Hướng dẫn bình xét giải thưởng Tôn Đức Thắng; chương trình công tác năm 2011 của Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ TP và một số mẫu biểu năm 2011

Tuần lễ Quốc gia ATVS Lao động 2011
Tuần lễ Quốc gia ATVS Lao động 2011

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 13 năm 2011 từ ngày 20/03/2011 đến ngày 26/03/2011.

Thông tư 02/2011 hướng dẫn Nghị Định 42/2010/NĐ-CP
Thông tư 02/2011 hướng dẫn Nghị Định 42/2010/NĐ-CP

Hướng dẫn tgực hiện nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng

Nghị Định 42 về Luật thi đua khen thưởng
Nghị Định 42 về Luật thi đua khen thưởng

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 (sau đây gọi tắt là Luật Thi đua, Khen thưởng)