Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Văn bản

Lọc theo năm:
Nghị định số 04/2005/NĐ-CP
Nghị định số 04/2005/NĐ-CP

Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 1/01/2005 của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

Công văn số 1190/CV-TLĐ
Công văn số 1190/CV-TLĐ

Công văn số 1190/CV-TLĐ, Ngày 28-6-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời chuyển đổi, thành lập, hoạt động CĐCS CTy cổ phần

Công văn số: 553/CV-TLĐ
Công văn số: 553/CV-TLĐ

Công văn số: 553/CV-TLĐ, ngày 5-4-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. V/v tổ chức Đại hội CĐCS

Chỉ thị số 02-CT/TLĐ
Chỉ thị số 02-CT/TLĐ

Chỉ thị số 02-CT/TLĐ, ngày 24-3-2005 của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Về Tuyển cử cán bộ Công đoàn đi công tác cơ sở.

Công văn số 01/CT-TLĐ
Công văn số 01/CT-TLĐ

Công văn số 01/CT-TLĐ, ngày 13-01-2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ thị của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Tăng cường quản lý ngân sách công đoàn,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống công đoàn

Công văn số 1131/TC-TLĐ
Công văn số 1131/TC-TLĐ

Công văn số 1131/TC-TLĐ ngày 6-7-2004 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc thu đoàn phí công đoàn

Luật số 26/2004/QH11
Luật số 26/2004/QH11

Luật số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004 của Quốc hội. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo

Điều lệ Công Đoàn
Điều lệ Công Đoàn

Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngày 13-10-2003

Luật số 09/199/QH10
Luật số 09/199/QH10

Luật số 09/199/QH10 ngày 02/12/1998 của Quốc hội. Luật quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Luật Lao Động
Luật Lao Động

Lệnh của Chủ tịch nước số 35-L/CTN ngày 5-7-1995 công bố Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thoả ước lao động tập thể
Thoả ước lao động tập thể

Nghị định số 196-CP ngày 31-12-1994 của Chính Phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.

Qui định tạm thời số 02/ QĐ-TLĐ
Qui định tạm thời số 02/ QĐ-TLĐ

Qui định tạm thời số 02/ QĐ-TLĐ, ngày 28-4-1992 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về việc tổ chức và hoạt động công đoàn trong các đơn vị kinh tế tập thể, tư nhân và cá thể

Luật Công Đoàn
Luật Công Đoàn

Lệnh của Chủ tịch Hội đồng nhà nước số 40-LCT/HđNN8 ngày 7-7-1990 cống bố Luật Công đoàn.

Mẫu hướng dẫn báo cáo năm 2013
Mẫu hướng dẫn báo cáo năm 2013

Mẫu hướng dẫn báo cáo năm 2013

Nghị định 182/2013/NĐ-CP
Nghị định 182/2013/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng