Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Luật - Điều lệ

Lọc theo năm:
Luật số 26/2004/QH11
Luật số 26/2004/QH11

Luật số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004 của Quốc hội. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo

Điều lệ Công Đoàn
Điều lệ Công Đoàn

Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ngày 13-10-2003

Luật số 09/199/QH10
Luật số 09/199/QH10

Luật số 09/199/QH10 ngày 02/12/1998 của Quốc hội. Luật quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Luật Lao Động
Luật Lao Động

Lệnh của Chủ tịch nước số 35-L/CTN ngày 5-7-1995 công bố Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật Công Đoàn
Luật Công Đoàn

Lệnh của Chủ tịch Hội đồng nhà nước số 40-LCT/HđNN8 ngày 7-7-1990 cống bố Luật Công đoàn.