Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM
Liên Đoàn Lao Động Quận 5, Tp.HCM

Nghị định

Lọc theo năm:
Nghị định 191/2003/NĐ-CP
Nghị định 191/2003/NĐ-CP

 Nghị định quy định về tài chính công đoàn

Nghị Định 42 về Luật thi đua khen thưởng
Nghị Định 42 về Luật thi đua khen thưởng

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 (sau đây gọi tắt là Luật Thi đua, Khen thưởng)

Nghị định số 04/2005/NĐ-CP
Nghị định số 04/2005/NĐ-CP

Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 1/01/2005 của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

Thoả ước lao động tập thể
Thoả ước lao động tập thể

Nghị định số 196-CP ngày 31-12-1994 của Chính Phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.

Nghị định 182/2013/NĐ-CP
Nghị định 182/2013/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng