• Văn bản Tổng LĐLĐ
09:12 | 31/12/2014

 Quyết định 270/QĐ-TLĐ V/v ban hành quyết định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

09:12 | 31/12/2014

 Quyết định 272/QĐ-TLĐ V/v ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

09:12 | 31/12/2014

 Quyết định 269/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 V/v ban hành quy chế quản lý tài chính công đoàn

09:12 | 31/12/2014

Quyết định 1439/QĐ-TLĐ V/v ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

07:01 | 12/01/2015

Hướng dẫn 258/HD-TLĐ ngày 07/3/2014 V/v đóng đoàn phí công đoàn

08:12 | 31/12/2014

Hướng dẫn 270/HD-TLĐ ngày 11/3/2014 V/v thực hiện quy chế quản lý tài chính công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

08:12 | 31/12/2014

Hướng dẫn 460/HD-TLĐ ngày 17/4/2014 V/v công khai tài chính công đoàn

07:12 | 27/12/2014

 Công văn v/v hướng dẫn khóa sổ kế toán, kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới của Công đoàn cơ sở

Hình ảnh đẹp
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh